ලෝහ මුද්දර

  • Metal Stamping

    ලෝහ මුද්දර

    Wuxi Lead ලෝහ මුද්දර සේවාව අපගේ මෙවලම් නිෂ්පාදකයින්ගේ අත්දැකීම් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රමිතියට විශ්වාසදායක ලෙස සපුරාලන කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ගුණාත්මකභාවය සඳහා වූ අපගේ කැපවීම සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. කුඩා හා විශාල කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රගතිශීලී මෙවලම් සහ ද්විතියික මෙවලම් භාවිතා කිරීම